טופס בקשה להעסקת כוח אדם לפי שעות

טופס בקשה להעסקת כוח אדם לפי שעות

פרטי ראש היחידה (המבקש)

פרטי העובד

פרטי העסקה

פרטי העובד המוחלף